نطق كلمات أغنيه – follow me – ل قوت سيفن GOT7 .

got7 girls girls girls

Hello Guuyyss! 

ذي الاغنيه وحده طلبتها سمعتها من قبل مرتين بس وحفظتها لول كلماتها سهله جدا .

المهم انها خطير وكذا , المهم ذحين حأنزل فولو مي وبعدها إن شاء الله ستيل الايف حقت بيق بانق -طلب- 

اذا سحبت اعرفوا انه من النت 🙂 

تيك ات استمتعوا : 

1 step and 2 step girl ون ستيب اند تو ستيب قيرل 
Everyone wanna make that noise يفريون وانا ميك ذات نويز
모두 다 같이 hands up مودو دا كاتي هاندز اب
여기 모여 hands up يوقي مويو هاندز اب
길을 길을 비켜라 كيرل كيرل بيكورا

Uh 왜 자꾸 날 쳐다보지 اوه وي جاقو نال تشيودا بوجي
내가 가는 길마다 누구나 다 한번씩 نيقا كانن كيل مادا نوقونا داهان بون شيك
여기 저기 집중돼 시선이 아 언니 يوقي جوكي جيب جونق دوي شيسوني أأوني
내 맘 멋대로 흔들면 안돼 baby ني مام موتدرو هندولميون اندوي بيبي

헤매고 다니지 말고 여기로 오라고 هيميقو داناجي مالقو يوقيرو اوراقو
돌아보지 마 GOT7 우리와 놀자고 دورا بوجي ما قوت سيفين اوري وا نولجاقو
돌자고 turn & turn 뛰어다니며 사고 쳐 دولجاقو ترن ترن توي اودا نيميو ساقو تشيو
Oops 내가 안 그랬어 اوبس نيقا ان كوريسو

여기서도 또 저기서도 يوقيسو دو تو جوكيسودو
뭔가 다른 우릴 보고 환호하네 مونقا دارن اوريل بوقو هوان هوهاني
짜릿해 그래 그렇게 جاريتهي كوري كوروهكي
네가 원하는 세계로 초대할게 نيقا ون هانن شيكيرو تشوديهالقي

다르게 좀 특별하게 داروقي جوم توك بيولهاقي
내가 먼저 앞장서서 달려볼래 نيقا مونجو ابجانقسوسو داليوبولي
Style 대로 내 방식대로 ستايل ديرو ني بانق شيكديرو
따라따라따라따라따라따라와 دارا دارا دارا دارا دارا دارا وا

1 step and 2 step girl ون ستيب اند تو ستيب قيرل
Everyone wanna make that noise يفريون وانا ميك ذات نويز
모두 다 같이 hands up مودو دا كاتي هاندز اب
여기 모여 hands up يوقي مويو هاندز اب
길을 길을 비켜라 كيرل كيرل بيكورا

너 다 알고 온 거 나도 다 알아 그러니 바로 نو دا القو اون كو نادو دا ارا كوروني بارو
본론으로 들어가 내가 성격이 좀 빨라 بون لونورو دولوقا نيقا سونق كيوكي جوم بالا
Alo alo ha 내가 알아서 한다고 الو الو ها نيقا اراسو هانداقو
내 갈 길은 내비게이션보다 더 빨라 ني كال كيرن نيبيقي شيون بودا دو بارا

달릴까 말까 망설이는 것도 잠깐 داليقا مالقا مانق سوري نن كوتدو جامكان
한순간 방심하다가 너 잡혀먹힐라 هان سونكان بانق شيم هاداقا نو جابهيو موكهيلا
뛰어봐 run & run 이곳저곳 불 질러 توي اوبوا رن رن يكوت جوكوت بول جيلو
Who 내가 그랬어 هو نيقا كوريسو

여기서도 또 저기서도 يوقيسو دو تو جوكيسودو
뭔가 다른 우릴 보고 환호하네 مونقا دارن اوريل بوقو هوان هوهاني
짜릿해 그래 그렇게 جاريتهي كوري كوروهكي
네가 원하는 세계로 초대할게 نيقا ون هانن سيكيرو تشوديهالقي

다르게 좀 특별하게 داروقي جوم توك بيولهاقي
내가 먼저 앞장서서 달려볼래 نيقا مونجو ابجانقسوسو داليوبولي
Style 대로 내 방식대로 ستايل ديرو ني بانق شيكديرو
따라따라따라따라따라따라와 دارا دارا دارا دارا دارا دارا وا

1 step and 2 step girl ستيب اند تو ستيب قيرل ون
Everyone wanna make that noise يفريون وانا ميك ذات نويز
모두 다 같이 hands up مودو دا كاتي هاندز اب
여기 모여 hands up يوقي مويو هاندز اب
길을 길을 비켜라 كيرل كيرل بيكورا

You gon’ get it girl I’m a pretty boy يو قون قيت ات قيرل ام بريتي بوي
Quit playing hard to get you’ll never find a better boy قويت بلاينق هارد تو قيت يولل نيفير فايند ا بيتير بوي
So come along with me if you wanna do it right سو كم الونق وذ مي اف يو وانا دو ات رايت
Cause I can show you how to have a good time all night كوز اي كان شاو يو هاو تو هاف ا قود تايم الل نايت
So tell me whatcha think, doesnt it sound nice? سو تيلل مي واتشا ثينك, دوزنت ات ساوند نايس
So follow follow me if you want that good life سو فولو فولو مي اف يو وانت ذات قود لايف
GOT7 GOT-GOT7 GOT7 (what) وات قوت سيفن قوت سيفن …….
GOT7 G-GOT7 GOT7 (hey) هي قوت سيفن قوت سيفن قوت سيفن

Now let’s forget about all the trauma ناو ليتز فورقيت اباوت الل ذا تراوما
Will try to make you my queen just like stories in the drama ويل تراي تو ميك يو ماي قوين جست لايك ستوريس ان ذا دراما
Just don’t know who will come up ain’t nobody جست دونت ناو هو ويل كوم اب اينت نوبدي
Who would pop up in my mind better be somebody special for me هو ود بوب اب ان ماي مايند بيتير بي سم داي سبيشل فور مي
Stand by me girl even though I’m a bad boy ستاند بي مي قيرل يفين ثاوت ام باد بوي
Baby girl be my only only good girl بيبي قيرل بي ماي اونلي اونلي قود قيرل
GOT7 GOT-GOT7 GOT7 (what) قوت سيفن قوت سيفن ……. وات
GOT7 G-GOT7 GOT7 (hey) قوت سيفن قوت سيفن قوت سيفن هي

1 step and 2 step girl ستيب اند تو ستيب قيرل ون
Everyone wanna make that noise يفريون وانا ميك ذات نويز
모두 다 같이 hands up مودو دا كاتي هاندز اب
여기 모여 hands up يوقي مويو هاندز اب
길을 길을 비켜라 كيرل كيرل بيكورا

-تشالجايو- 

 

Advertisements
By M U L L I.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s